Fyy­si­ses­ti ak­tii­vi­nen ar­ki on kus­tan­nus­te­ho­kas kei­no tu­kea ikäih­mi­sen toi­min­ta­ky­kyä ja it­se­näis­tä asu­mis­ta ko­to­na. Voi­maa van­huu­teen -kun­nis­sa suun­ni­tel­laan ja koor­di­noi­daan poik­ki­hal­lin­nol­li­sis­sa yh­teis­työ­ryh­mis­sä ter­veys­lii­kun­taa toi­min­ta­ky­vyil­tään hei­ken­ty­neil­le ikäih­mi­sil­le. Sa­moil­la re­surs­seil­la saa­daan näin enem­män ai­kai­sek­si.

Ter­veys­lii­kun­nan etu­ja ei tun­ne­ta ei­kä käy­te­tä riit­tä­väs­ti iäk­käi­den toi­min­ta­ky­vyn pa­ran­ta­mi­ses­sa, muis­ti­sai­rauk­sien eh­käi­sys­sä tai ma­sen­nuk­sen se­kä yk­si­näi­syy­den tor­ju­mi­ses­sa. Voima- ja tasapainoharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä lonkkamurtumia (65+ -ikäisillä noin 8 000 lonkkamurtumaa vuosittain, Sotkanet 2018). Arvioiden mukaan joka kolmas lonkkamurtuma voitaisiin ehkäistä säännöllisellä harjoittelulla, jolloin säästö hoitokuluissa voi olla jopa 78–130 miljoonaa.

Voi­maa van­huu­teen -oh­jel­makuntien poik­ki­hal­lin­nol­li­set yh­teis­työ­ryh­mät suunnittelevat sau­ma­ton­ta lii­kun­ta­pal­ve­lu­ket­jua ko­to­na ilman hoivapalveluja pärjääville iäkkäille (75+), joil­la on al­ka­via toi­min­ta­ky­vyn on­gel­mia. Ta­voit­tee­na on ol­lut ta­voit­taa juuri tämä usein kunnan liikuntapalveluiden ulkopuolelle jäävä asiakasryhmä ja rää­tä­löi­dä heil­le liikkumiskykyä parantavaa voima- ja tasapainoharjoittelua ryh­mis­sä. Kun­nan eri hal­lin­to­to­kun­tien ja jär­jes­tö­jen yhteistyö on onnistumisen edellytys. Katso Kumppanuudella kuntoon -video aiheesta.

Kolmen vuoden kehittämistyön jälkeen yhdessä oppimista jatketaan alueellisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa.

Johdon tuki luo edellytykset

Kun­nan luot­ta­mus- ja vir­ka­mies­joh­don on tär­keä ym­mär­tää lii­kun­nan mer­ki­tys toi­min­ta­ky­vyil­tään hei­ken­ty­neil­le ikäih­mi­sil­le. Kun ikäih­mis­ten ter­veys­lii­kun­ta saa­daan kir­jat­tua osak­si kun­tast­ra­te­gioi­ta ja hy­vin­voin­ti­ker­to­muk­sia, on eri toi­mi­joi­den hel­pom­pi suun­ni­tel­la ja to­teut­taa toi­min­taa yh­teis­työs­sä.

”Van­hus­voit­toi­set Voi­maa van­huu­teen -kun­nat ei­vät saa ra­haa ke­hit­tä­mis­työ­hön vaan tarjoamme hei­dän käyt­töön­sä oh­jel­mas­sa ai­kai­sem­min ke­hi­tel­ty­jä hy­viä ter­veys­lii­kun­nan toi­min­ta­ta­po­ja ja kou­lu­tus­ta. Tu­lok­sel­li­nen työ tehdään yh­dis­tä­mäl­lä ole­mas­sa ole­via re­surs­se­ja, koh­den­ta­mal­la toi­min­taa tar­kem­min ja ko­val­la tah­dol­la”, ki­teyt­tää oh­jel­ma­joh­ta­ja Katja Borodulin Ikäins­ti­tuu­tis­ta.

Itsenäistä elämää liikunnan avulla

Lii­kun­ta on hal­pa ja iäk­käil­le mie­lui­sa se­kä tut­ki­tus­ti pä­te­vä kei­no tu­kea laa­ja-alai­ses­ti hy­vin­voin­tia se­kä en­nal­taeh­käis­tä ja hoi­taa sai­rauk­sia. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on ar­vioi­nut, et­tä jos ko­ko iäk­kään väes­tön toi­min­ta­ky­ky vas­tai­si par­hai­ten kou­lu­tet­tu­jen ta­soa, vä­he­ni­si­vät hoi­to- ja hoi­va­ku­lut pe­rä­ti puo­lel­la.

Voi­maa van­huu­teen -työ on tu­ke­nut 15 vuo­den ajan kohderyhmän iäkkäiden it­se­näis­tä ko­to­na asu­mis­ta, mie­len hy­vin­voin­tia ja osal­li­suut­ta. Avai­na­se­mas­sa on ol­lut am­mat­ti­lais­ten osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen. Kun­tiin on kou­lu­tet­tu ikä­lii­kun­nan asian­tun­ti­joi­ta kou­lut­ta­maan uu­sia osaa­jia iäk­käi­den lii­kun­ta­neu­von­taan, voi­ma- ja ta­sa­pai­no­har­joit­te­luun, ul­koi­luun ja se­nio­ri­tans­siin.

Ikäih­mi­set ei­vät ole ol­leet oh­jel­ma­työs­sä ai­noas­taan toi­min­nan koh­tei­ta vaan it­se ak­tii­vi­sia toi­mi­joi­ta. Hy­vä­kun­toi­sia iäk­käi­tä on val­men­net­tu ul­koi­luys­tä­vik­si ja kun­to­sa­li­ryh­mien ve­tä­jik­si, ja hei­dän to­teut­ta­maan­sa va­paaeh­tois­toi­min­taa on koor­di­noi­tu kun­nan toi­mes­ta. Lii­kun­ta­raa­deis­sa kun­ta­päät­tä­jät ja vir­ka­mie­het ovat kuun­nel­leet toi­min­taan osal­lis­tu­nei­den iäk­käi­den ke­hit­tä­mi­seh­do­tuk­sia.

Voi­maa van­huu­teen -kun­nat ovat vuosien saatossa ot­ta­neet en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti käyt­töön uu­sia työ­ta­po­ja ja val­jas­ta­neet lii­kun­nan eh­käi­se­mään iäk­käi­den kas­va­via hoi­va­ku­lu­ja. Heik­ke­ne­vä kun­ta­ta­lous ja iäk­käi­den lai­tos­hoi­don vä­hen­tä­mi­nen luo­vat myös muil­le kun­nil­le tar­vet­ta kus­tan­nus­te­hok­kail­le kei­noil­le tur­va­ta iäk­käi­den toi­min­ta­ky­kyi­nen ja it­se­näi­nen van­huus omas­sa ko­dis­sa.

Voimaa vanhuuteen -työ

Li­sä­tie­toa Voi­maa van­huu­teen -oh­jel­mas­ta osoit­tees­ta www.voi­maa­van­huu­teen.fi.

Teks­ti: An­ne Hon­ka­nen, Ikäins­ti­tuut­ti
Ku­va: Ikäins­ti­tuut­ti / Os­si Gus­tafs­son

Jaa tämä:

Sulje haku