Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus suomalaisten päivittäisistä matkakilometreistä on noin neljä prosenttia. Matkojen lukumäärissä laskettuna osuus on suurempi: vajaa kolmasosa matkoista tehdään jalan tai pyörällä. Traficom (ent. Liikennevirasto) edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita valtakunnallisissa toimintalinjoissa sekä alueellisessa ja seudullisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Lisäksi se ohjaa ELY-keskuksia kävely- ja pyöräteiden rakentamisessa ja kunnossapidossa. Myös kuntien ja seutujen tukeminen liikkumisen ohjauksessa edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Traficom on laatinut yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpidesuunnitelman 2020. Sen taustalla on liikenne- ja viestintäministeriön strategia, jonka tavoitteena on nos­taa kä­ve­lyn ja pyö­räi­lyn kul­ku­ta­pao­suut­ta 20 pro­sent­tia, mi­kä tar­koit­taa noin 300 mil­joo­naa li­sä­mat­kaa vuoteen 2020 mennessä. Ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä ovat laa­ja-alai­nen toi­men­pi­de­va­li­koi­ma se­kä yh­teis­työ val­tion, kun­tien ja yk­si­tyi­sen sek­to­rin kes­ken.

Liikkumisen ohjaus on viisaan liikkumisen edistämistä markkinoinnin, viestinnän ja palvelujen kehittämisen avulla. Tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen niin, että yksityisautoilu vähenee ja kestävämpien kulkumuotojen suosio kasvaa. Liikkumisen ohjauksessa oleellista on liikkumistarvetta synnyttävien tahojen osallistaminen. Liikkumiseen tulisi vaikuttaa työpaikoilla, kouluissa, kaupoissa sekä vapaa-ajan kohteissa.

Traficom vastaa liikkumisen ohjauksen valtakunnallisesta koordinoinnista käyttäen apuna Motivaa. Lisäksi Traficom tukee liikkumisen ohjauksen toimintaa ja yhteistyötä vuosittain jaettavilla liikkumisen ohjauksen valtionavustuksilla. Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt.

www.traficom.fi

Sulje haku