Liikkuva aikuinen -ohjelmalla (entinen Kunnossa kaiken ikää -ohjelma) on keskeinen, valtakunnallinen koordinoiva rooli työikäisen väestön terveysliikuntaan liittyvissä toimenpiteissä. Liikkuva aikuinen -ohjelman päämääränä on vaikuttaa rakenteisiin ja toimintakulttuureihin, jotta työikäinen väestö liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Ohjelma tukee tätä päämäärää

  1. etsimällä uusia tapoja vaikuttaa yhteiskunnan eri toimijoihin ja toimintakulttuureihin, jotta nämä huomioisivat fyysisen aktiivisuuden merkityksen niin valtakunnallisen, alueellisen kuin paikallisen toimintansa tasolla sekä
  2. edesauttamalla arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten avulla työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin lisäämistä.

Liikkuva aikuinen -ohjelman kohderyhmänä  ovat yhteiskunnan eri toimijat, kuten liikunnan, terveydenhuollon ja työelämän toimijat, päättäjät ja media. Kohdeväestössä Liikkuva aikuinen -ohjelman kohderyhmänä on terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuva työikäinen väestö.

Liikkuva aikuinen -ohjelman yksi luonteenomainen toimintamuoto on terveysliikuntaa edistävien verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen. Ohjelman keskeisiä tunnusmerkkejä ovat ennakkoluuloton asenne uusiin avauksiin ja niiden vienti vahvasti verkostojensa kanssa käytäntöön. Toimintatapoja leimaa yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus liikunnan näkökulmasta.

Liikkuva aikuinen -ohjelma on liikuttanut suomalaisia menestyksellisesti jo vuodesta 1995 lähtien. Vuosien mittaan eri puolille Suomea on syntynyt tuhansia paikallisia hankkeita, joiden kautta on järjestetty liikuntatoimintaa sekä työikäisille että ikääntyneille. Liikkuva aikuinen -ohjelman tukemat hankkeet ovat lisänneet merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa.

Valtakunnallista, poikkihallinnollista terveysliikunnan edistämisohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti Liikkuva aikuinen -toimijoiden kanssa muun muassa paremman työelämän sekä arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. Ohjelman toteutuksesta vastaa Likes.

www.kkiohjelma.fi

Sulje haku