Ikäinstituutin koordinoiman Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman (Liikkeellä voimaa vuosiin, 2013-) päämääränä on edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua terveysliikuntasuositusten mukaisesti. Iäkkäiden kohderyhmät ovat laajentuneet Voimaa vanhuuteen -ohjelman (75+) kohderyhmistä eläkkeelle siirtyviin (60+) ja hoivan piirissä oleviin (85+). Ohjelman toimeenpanoa tukee 25 valtakunnallista järjestöä sekä laaja ohjausryhmä. Ohjelma kutsuu kaikkia toimijoita mukaan Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostoon vaihtamaan tietoja ja hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta ja -toiminnasta sekä esteettömistä ja turvallisista liikkumisympäristöistä.

www.liikeellavoimaavuosiin.fi

Sulje haku