Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalla on keskeinen, valtakunnallinen koordinoiva rooli työikäisen väestön terveysliikuntaan liittyvissä toimenpiteissä. KKI-ohjelman päämääränä on vaikuttaa rakenteisiin ja toimintakulttuureihin, jotta työikäinen väestö liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Ohjelma tukee tätä päämäärää

  1. etsimällä uusia tapoja vaikuttaa yhteiskunnan eri toimijoihin ja toimintakulttuureihin, jotta nämä huomioisivat fyysisen aktiivisuuden merkityksen niin valtakunnallisen, alueellisen kuin paikallisen toimintansa tasolla sekä
  2. edesauttamalla arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten avulla työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin lisäämistä.

KKI-ohjelman kohderyhmänä  ovat yhteiskunnan eri toimijat, kuten liikunnan, terveydenhuollon ja työelämän toimijat, päättäjät ja media. Kohdeväestössä KKI-ohjelman kohderyhmänä on terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuva työikäinen väestö.

KKI-ohjelman yksi luonteenomainen toimintamuoto on terveysliikuntaa edistävien verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen. Ohjelman keskeisiä tunnusmerkkejä ovat ennakkoluuloton asenne uusiin avauksiin ja niiden vienti vahvasti verkostojensa kanssa käytäntöön. Toimintatapoja leimaa yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus liikunnan näkökulmasta.

KKI-ohjelma on liikuttanut suomalaisia menestyksellisesti jo vuodesta 1995 lähtien. Vuosien mittaan eri puolille Suomea on syntynyt tuhansia paikallisia KKI-hankkeita, joiden kautta on järjestetty liikuntatoimintaa sekä työikäisille että ikääntyneille. KKI-ohjelman tukemat hankkeet ovat lisänneet merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa.

Valtakunnallista, poikkihallinnollista terveysliikunnan edistämisohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa paremman työelämän sekä arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

www.kkiohjelma.fi

Sulje haku