Hengitysliitto

Hengitysliitto edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Lähes sadan jäsenyhdistyksen toiminnassa on mukana kymmeniätuhansia hengityssairaita ja heidän läheisiään. Hengitys...

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti toimii hyvän vanhenemisen puolesta edistämällä toimintakykyisyyttä ja osallisuutta. Ikäinstituutti tuottaa ja välittää tietoa ikääntymisestä ja ikäihmisten elämästä, kehittää ja juurrut...

Ilo kasvaa liikkuen

Valtakunnallisen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman tavoite on, että jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuks...

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelman tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisten...

Liikennevirasto

Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus suomalaisten päivittäisistä matkakilometreistä on noin neljä prosenttia. Matkojen lukumäärissä laskettuna osuus on suurempi: vajaa kolmasosa matkoista tehdään...

Liikkeellä voimaa vuosiin

Ikäinstituutin koordinoiman Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman (Liikkeellä voimaa vuosiin, 2013-) päämääränä on edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua t...

Liikkuva koulu

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on: oppilaiden osallisuus oppiminen ...

LIKES-tutkimuskeskus

LIKES-tutkimuskeskusta ylläpitää Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, jonka toiminnan tarkoituksena on liikunnan ja terveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen. LIKES-tutkimusk...

Metsähallitus

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntev...

Mielenterveysseura

Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Mielenterveysseura puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Mielenterveysseura ra...

Neuvokas perhe

Neuvokas perhe tarjoaa iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin. Sivuiltamme www.neuvokasperhe.fi löydät tietoa ja vinkkejä mm. perheliikuntaan, leikkivinkkejä, tietoa lapsiperheen ...

ODL Liikuntaklinikka

ODL Liikuntaklinikka on liikuntalääketieteen osaamiskeskus, joka toteuttaa liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä kehittämishankkeita, tieteellisiä tutkimuksia ja koulutusta laajassa yhteistyöverkosto...

Olympiakomitea

Olympiakomitea toteuttaa omalta osaltaan liikuntajärjestöjen yhteisön visiota ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa – 2020”. Luomme vaikuttavia keinoja liikkeen lisäämiseen ja sen avulla iloa ja hyv...

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikuntapolitiikalla edistetään liikuntaa ja sen kautta väestön hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa ja kehittää li...

Opetushallitus

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (m...

Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja korkeakoululiikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. OLL:n edustaa kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita. ...

Puolustusvoimat

Puolustusvoimien liikunta-alan päämääränä on turvata fyysisesti toimintakykyinen, aktiivisesti liikuntaa harrastava ja tehtäviinsä motivoitunut henkilöstö sodan-, kriisi- ja rauhanajan tarpeisiin. Lii...

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtakunnallisesti terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämistoimista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. ...

SOSTE ry

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita. SOSTE on yhdessä jäsenjär...

Soveltava Liikunta SoveLi ry

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka päätoimintamuoto on yhteistyö. SoveLi on viestivä vaikuttaja ja kehittäjä, joka tarjoaa koulutus-, asiantuntija- ja viestintäpa...

Suomen Kuntaliitto

Kuntaliiton päätehtävät ovat kuntien ja niiden yhteistyöorganisaatioiden edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen. Liitto tuo kuntien ja koko kuntakentän näkemyksen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja ...

Suomen Latu

Suomen Latu on 220 jäsenyhdistyksen ja niiden yli 80 000 jäsenen muodostama keskusjärjestö, jonka tavoitteena on liikuttaa suomalaisia. Liikkumalla ja ulkoilemalla ihmiset pysyvät fyysisesti ja psyykk...

Sydänliitto

Suomen Sydänliitto ry – Finlands Hjärtförbundet rf on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä, yhteiskunnallisesti aktiivisesti vaikuttava sydänterveyden edistäjä. Se tarjoaa tietoa terveydestä, ...

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva vuonna 2009 perustettu tutkimus- ja kehittämislaitos. THL syntyi kahden perinteikkään tutkimuslaitokse...

Työelämä 2020

Työelämä 2020 -hanke on kansallinen verkostohanke, jonka tavoitteena on kannustaa työpaikkoja rakentamaan suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Työelämä 2020 -hankkeessa on...

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. Hyvinvointia työstä on visiomme, sillä hyvinvointi ja pidemmät työurat liittyvät kiinteästi yhteen. Terveellinen, turvallinen ja...

UKK-instituutti

UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alan tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutti edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-aja...

Valtion liikuntaneuvosto

Valtion liikuntaneuvosto on liikuntalaissa määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Valtioneuvosto asettaa liikuntaneuvoston eduskunnan toimikaudeksi. Liikuntalain mukaisesti liiku...

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Ikäinstituutin koordinoiman Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen -ohjelman (2005-) päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja el...

WAU ry

WAU ry on vuonna 2009 perustettu kotimainen voittoa tavoittelematon hyvinvointijärjestö, jonka maksuttomissa, matalan kynnyksen liikunnallisissa WAU!-kerhoissa liikkuu viikoittain tuhansia lapsia yli ...

Sulje haku