Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan olosuhderyhmä, TEHYLI-olosuhderyhmä, edistää poikkihallinnollisesti valtionhallinnon eri sektoreiden ja olosuhdeasiantuntijatahojen kesken arkiympäristön kehittämistä kansalaisten terveysliikuntaan kannustavaksi. TEHYLI-olosuhderyhmää koordinoi Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

TEHYLI-olosuhderyhmään kuuluvat KKI-ohjelma, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Metsähallitus, Pyöräilykuntien verkosto, Suomen Latu, Olympiakomitea, Ikäinstituutti, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Suomen Kuntaliitto.

Mitä on liikkumisen olosuhteiden edistäminen?

TEHYLI-olosuhderyhmä siis työskentelee liikkumisen olosuhteiden kehittämiseksi, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ryhmä on määritellyt käsitteen ja sen avulla selkeytetään sitä toimintakenttää, jonka kehittämiseksi olosuhderyhmä työskentelee.

Liikkumisen olosuhteet ovat kokonaisuus, jossa rakennettu ja luonnon-ympäristö ja niihin liittyvät palvelut mahdollistavat fyysisen aktiivisuuden kaikkina vuodenaikoina sisä- ja ulkotiloissa kaikissa elämänkulun vaiheissa. Liikkumisen olosuhteita luovat erityisesti kävely- ja pyörätiet, rakennettu liikuntapaikkaverkosto, erilaiset puisto- ja piha-alueet, luontoympäristöön kytkeytyvät virkistys- ja ulkoilualueet ja -reitit sekä rakentamaton luonto.

Tavoitteena luoda edellytyksiä koko elämänkaaren mittaiselle liikunnalliselle elämäntavalle

TEHYLI-olosuhderyhmän toiminta-ajatuksena on edistää liikuntaa suosivien yhdyskuntarakenteiden ja elinympäristöjen syntyä, kehittämistä sekä saavutettavuutta ja näin edistää kansalaisten tasa-arvoisuutta ja lisätä fyysisesti aktiivista arjen liikkumista. Tavoitteena on luoda edellytyksiä kansalaisten koko elämänkaaren mittaiselle liikunnalliselle elämäntavalle kattaen

TEHYLI-olosuhderyhmä on koonnut eri toimijoiden tavoitteet ja toimenpiteet yhteiseksi valtakunnalliseksi terveyttä edistävän liikunnan, TEHYLI-olosuhderyhmän toimenpideohjelmaksi, jota ryhmä seuraa ja päivittää jatkuvasti. Vuosien 2016–2019 kehittämiskohteet kattavat kävelyn ja pyöräilyn, lähiliikuntaolosuhteiden, luonnon virkistyskäytön sekä liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun edistämisen. Lisäksi ryhmä järjestää arki- ja lähiliikunnan olosuhteista ja hyvien käytäntöjen esittelystä koulutusseminaareja sekä seuraa kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja toimintoja.

Parhaillaan olosuhderyhmä valmistelee uutta toimenpideohjelmaansa vuosille 2020–2024. Tuohon ohjelmaan ryhmä kokoaa toimijoiden eri toimenpiteet yhteiseksi ohjelmaksi, mutta samalla asettaa kolme uutta toimenpidettä, joita se lähtee yhdessä toteuttamaan.

Lisätietoja olosuhderyhmästä KKI-ohjelman verkkosivuilla.

Jaa tämä:

Sulje haku