Kuntien merkitys korostuu Muutosta liikkeellä -linjauksissa, ja yhdeksi tavoitteeksi onkin nostettu liikunnan aseman vahvistaminen kunnissa osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta.

TEAviisari on verkkopalvelu, joka kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä. Kaikille avoimessa, maksuttomassa TEAviisari-verkkopalvelussa voi tutustua yhden kunnan tietoihin tai vertailla usean kunnan terveydenedistämisaktiivisuutta kuudella eri toimialueella: 1) liikunta, 2) perusterveydenhuolto, 3) peruskoulut, 4) lukiot, 5) ammatilliset oppilaitokset ja 6) kuntajohto.

Toimialueiden sisällä tiedot esitetään soveltuvin osin seitsemän näkökulman alla: 1) sitoutuminen terveyden edistämiseen, 2) terveyden edistämisen johtaminen, 3) väestön terveysseuranta ja tarveanalyysi, 4) voimavarat ja osaaminen, 5) yhteiset käytännöt, 6) osallisuus ja 7) ydintoiminnat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää terveyttä edistävästä liikunnasta tietoa joka toinen vuosi yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön kanssa. Tiedonkeruulomake lähetetään kaikkiin Suomen kuntiin, liikunnan edistämisestä vastaavalle viranhaltijoille, paperisena ja sähköisenä.

Lue lisää:

Jaa tämä:

Sulje haku