SuomiMies seikkailee -kampanja kannustaa suomalaisia miehiä terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan pariin. Kampanjan pää­määränä on luoda pysyvää toimintakult­tuuria työikäisten terveytensä kannalta lii­an vähän liikkuvien miesten aktivoimiseksi. Tavoitteena on herättää miesten kiinnos­tus omaa liikkumista ja omaa hyvinvoin­tia kohtaan sekä parantaa työssä jaksamista.

SuomiMies seikkailee on osoittautunut toimivaksi terveydenedistämiskampanjaksi, joka tavoittaa kohderyhmää, aktivoi toimijakenttää sekä kerää mediahuomioita. Kampanja on luonut edellytyksiä sekä toimintamalleja miehille kohdennettuun terveydenedistämistyöhön paikallistasolle: SuomiMies seikkailee -brändi, rekkakiertuetapahtumien hyödyntäminen terveysliikunnan edistämisessä, miehille suunnatut materiaalit ja kuntotestit sekä KKI-ohjelman jakama taloudellinen tuki ovat helpottaneet paikallisen toiminnan käynnistämistä. Ja toisinpäin: kampanjalle on tuonut ulottuvuutta viestin vieminen usein eri keinoin, monen eri toimijan ja kanavan kautta.

Vuonna 2007 käynnistynyt kampanja on nostanut valtakunnallisesti esille miesten terveyden niin liikunta- ja terveysalan toimijoiden keskuudessa kuin yleisessä keskustelussakin. SuomiMies seikkailee -kampanja on edistänyt liikunnallista tasa-arvoa kohdentumalla miehille sekä huomioiden liian vähän liikkuvat miesten alaryhmät.

Kampanjan taustalla ovat polttavat tarpeet miesten terveyden edistämiseksi:

Liikunnan ja terveyden edistämistä on lähdetty kampanjassa toteuttamaan tavalla, joka poikkeaa aiemmasta. Panostaminen terveellisiin tottumuksiin sanoitettiin seikkailuksi. Huumori, miehinen tyyli, rento ote elintapamuutoksiin sekä matala kynnys liikunnan aloittamiseen ovat kannustaneet miehiä liikunnallisempaan elämäntapaan sekä terveellisten ravintotottumusten pariin.

SuomiMies seikkailee -kampanjaa on toteuttanut Kunnossa kaiken ikää -ohjelma yhteistyökumppaneineen. KKI-ohjelma julkaisee vuonna 2016 SuomiMies seikkailee kampanjan yhteenvetoraportin.

Yhteistyön voimalla!

SuomiMies seikkailee -kampanja nojautuu verkostomaiseen työskentelyyn ja kumppanuuteen. Ilman yhteistyökumppaneita ei olisi koko kampanjaa. Yhteistyö on tuonut toiminnalle laajuutta ja parantanut kohderyhmän tavoittamista. Kampanjan puitteissa on luotu toimintamalleja ja työkaluja yhteistyökumppaneiden käyttöön heidän oman perustyönsä tukemiseksi ja SuomiMies-ideologia on jalostunut kunkin kumppanin näköiseksi.

Keskeisiä kumppaneita ovat Liikunnan aluejärjestöt ja kunnat, jotka ovat muuan muassa toteuttaneet kolmen rekkakiertueen tapahtumat. SuomiMies seikkailee -kampanjan verkostoon kuuluu lukuisa määrä valtakunnallisia liikunta- ja terveysjärjestöjä sekä kaupallisia tahoja, joiden oma työ ja osaamisalue tukevat kampanjaa. Yhteistyömuotoja ovat olleet esimerkiksi osallistuminen SuomiMies seikkailee -rekkakiertueelle, miehille suunnattujen liikuntahankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä yhteistyö koulutuksissa, materiaalituotannossa ja viestinnässä.

287-rekka

Miten saadaan 35 000 miestä rekkaan? 

SuomiMies seikkailee -kampanjassa ajatuksena oli viedä toiminta lähelle miehiä ja samalla kannustaa paikallisia toimijoita yhteistyöhön miesten terveyden edistämiseksi. Miehisellä tyylillä tehtynä tämä tapahtui rekalla ja valtakunnallisen rekkakiertueen merkeissä. Rekka parkkeerasi päiväksi tyypillisesti torille tai marketin pihaan.

Rekan sisälle oli rakennettu testiasema, jossa oli maksuttomat SuomiMiehen kuntotestit. Kuntotestit käsittävät puristusvoimamittauksen, kestävyyskunnon arvioinnin Polar-sykemittarilla sekä kehonkoostumuksen mittauksen InBody 720 -laitteella. Lisäksi osallistujilta mitattiin vyötärönympärys. Miehet saivat mukaansa tulokset kansiossa sekä SuomiMiehen treenioppaan. Tuloksista annettiin ryhmäpalaute, ja omista tuloksista oli mahdollisuus kysyä tarkemmin.

SuomiMiehen kuntotestit puoltavat paikkaansa turvallisena, helppona, nopeana ja silti luotettavana testimenetelmänä, joka kiinnostaa miehiä ja jolla tavoitetaan erityisesti myös fyysisesti huonokuntoista kohderyhmää.

SuomiMies seikkailee -rekkakiertueilla oman kuntonsa on testauttanut 35 000 miestä, joista 2/3 hyötyisi testituloksen perusteella liikunnan lisäämisestä ja ravintotottumusten parantamisesta.

Testimenetelmä on käytössä myös Liikunnan aluejärjestöillä, yksityisillä toimijoilla sekä LIKES-tutkimuskeskuksen testiasemalla, joka on tehnyt tulosten analysointiin ja kokoamiseen Kehon kuntoindeksi -ohjelmiston.

Kaikenkokoisille ja -kuntoisille miehille

SuomiMies seikkailee -kampanjalla on kannustettu miehiä liikkeelle miesten omaa fyysistä aktiivisuutta tukien. Kampanjan toiminta ja materiaalit ovat olleet helposti lähestyttäviä ja lähes kaikkien saatavilla. Niissä lähtötaso on ollut mieluummin liian helppo kuin vaikea. Tiedon määrä on rajattu. Tavallisten miesten esiintymisellä kuvissa on pyritty välittämään viesti, että toiminta sopii kaikenkokoisille ja -kuntoisille miehille. SuomiMiehen kuntotestit tarjosivat tukea elintapamuutoksessa. Kampanjassa tuettiin miehille suunnatun toiminnan syntymistä paikallistasolle.

Suomalaiset työikäiset miehet ovat terveystietoisia ja heistä noin 85 prosenttia tuntee liikuntasuositukset. Haasteena kuitenkin on, että tieto liikunnan terveysvaikutuksista ei siirry helposti käytäntöön. Huonokuntoiset miehet pitävät omia liikuntataitojaan heikompina verrattuna hyväkuntoisiin miehiin. Heidän arvionsa omasta pystyvyydestään ovat alhaisempia samoin kuin omat arviot tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi fyysisesti huonokuntoiset miehet saavat vähemmän sosiaalista tukea hyväkuntoisiin verrattuna. (Kaasalainen ym. 2013.)

Kampanjoinnin tavoitteena paikallistason toiminta

Toiminnan levittäminen valtakunnalliseksi on edellyttänyt myös paikallisten liikunta- ja terveysalan toimijoiden osallistumista, sillä miehille oli tärkeä saada heille suunnattua toimintaa omalle paikkakunnalle. Kampanjan tavoitteena oli kannustaa paikallistoimijoita huomioimaan miehet toiminnassaan ja tarjonnassaan sekä lisätä verkostoitumista miehille suunnatun toiminnan käynnistämiseksi.

Esimerkiksi, jotta miehille olisi olemassa kotipaikkakunnalla sopivaa liikuntatoimintaa, lisättiin paikallisten liikunta- ja terveysalan toimijoiden valmiuksia sen järjestämiseen:

Teksti: Miia Malvela, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Lisätietoa: www.suomimies.fi

Jaa tämä:

Sulje haku