Suo­mi­Mies seik­kai­lee -kam­pan­ja kan­nus­ti vuosina 2007–2017 suo­ma­lai­sia mie­hiä ter­veel­li­sen ja lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van pa­riin. Kam­pan­jan pää­mää­rä­nä oli luo­da py­sy­vää toi­min­ta­kult­tuu­ria työi­käis­ten ter­vey­ten­sä kan­nal­ta lii­an vä­hän liik­ku­vien mies­ten ak­ti­voi­mi­sek­si. Ta­voit­tee­na oli he­rät­tää mies­ten kiin­nos­tus omaa liik­ku­mis­ta ja omaa hy­vin­voin­tia koh­taan se­kä pa­ran­taa työs­sä jak­sa­mis­ta.

Suo­mi­Mies seik­kai­lee osoit­tau­tu­i toi­mi­vak­si ter­vey­de­ne­dis­tä­mis­kam­pan­jak­si, jo­ka ta­voit­ti koh­de­ryh­mää, ak­ti­voi toi­mi­ja­kent­tää se­kä ke­räsi me­dia­huo­mioi­ta. Kam­pan­ja on luo­nut edel­ly­tyk­siä se­kä toi­min­ta­mal­le­ja mie­hil­le koh­den­net­tuun ter­vey­de­ne­dis­tä­mis­työ­hön pai­kal­lis­ta­sol­le: Suo­mi­Mies seik­kai­lee -brän­di, rek­ka­kier­tue­ta­pah­tu­mien hyö­dyn­tä­mi­nen ter­veys­lii­kun­nan edis­tä­mi­ses­sä, mie­hil­le suun­na­tut ma­te­riaa­lit ja kun­to­tes­tit se­kä KKI-oh­jel­man ja­ka­ma ta­lou­del­li­nen tu­ki ovat hel­pot­ta­neet pai­kal­li­sen toi­min­nan käyn­nis­tä­mis­tä. Ja toi­sin­päin: kam­pan­jal­le toi ulot­tu­vuut­ta vies­tin vie­mi­nen usein eri kei­noin, mo­nen eri toi­mi­jan ja ka­na­van kaut­ta.

Suo­mi­Mies seik­kai­lee osoit­tau­tu­i toi­mi­vak­si ter­vey­de­ne­dis­tä­mis­kam­pan­jak­si, jo­ka ta­voit­ti koh­de­ryh­mää, ak­ti­voi toi­mi­ja­kent­tää se­kä ke­räsi me­dia­huo­mioi­ta.

Vuonna 2007 käynnistynyt kam­pan­ja nosti val­ta­kun­nal­li­ses­ti esil­le mies­ten ter­vey­den niin lii­kun­ta- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joi­den kes­kuu­des­sa kuin ylei­ses­sä kes­kus­te­lus­sa­kin. Suo­mi­Mies seik­kai­lee -kam­pan­ja on edis­tä­nyt lii­kun­nal­lis­ta ta­sa-ar­voa koh­den­tu­mal­la mie­hil­le se­kä huo­mioi­den liian vä­hän liik­ku­vat mies­ten ala­ryh­mät.

Kam­pan­jan taus­tal­la olivat polt­ta­vat tar­peet mies­ten ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si:

Lii­kun­nan ja ter­vey­den edis­tä­mis­tä lähdettiin kam­pan­jas­sa to­teut­ta­maan ta­val­la, jo­ka poik­keaa aiem­mas­ta. Pa­nos­ta­mi­nen ter­veel­li­siin tot­tu­muk­siin sa­noi­tet­tiin seik­kai­luk­si. Huu­mo­ri, mie­hi­nen tyy­li, ren­to ote elin­ta­pa­muu­tok­siin se­kä ma­ta­la kyn­nys lii­kun­nan aloit­ta­mi­seen kannustivat mie­hiä lii­kun­nal­li­sem­paan elä­män­ta­paan se­kä ter­veel­lis­ten ra­vin­to­tot­tu­mus­ten pa­riin.

Suo­mi­Mies seik­kai­lee -kam­pan­jaa toteutti Kun­nos­sa kai­ken ikää -oh­jel­ma yh­teis­työ­kump­pa­nei­neen. KKI-oh­jel­ma julkaisi vuonna 2018 koosteraportin kampanjasta.

Yh­teis­työn voi­mal­la!

Suo­mi­Mies seik­kai­lee -kam­pan­ja no­jau­tui ver­kos­to­mai­seen työs­ken­te­lyyn ja kump­pa­nuu­teen. Il­man yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ei oli­si ollut ko­ko kam­pan­jaa. Yh­teis­työ toi toi­min­nal­le laa­juut­ta ja pa­ran­si koh­de­ryh­män ta­voit­ta­mis­ta. Kam­pan­jan puit­teis­sa luotiin toi­min­ta­mal­le­ja ja työ­ka­lu­ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den käyt­töön hei­dän oman pe­rus­työn­sä tu­ke­mi­sek­si. Suo­mi­Mies-ideo­lo­gia jalostui kun­kin kump­pa­nin nä­köi­sek­si.

Kes­kei­siä kump­pa­nei­ta olivat Lii­kun­nan alue­jär­jes­töt ja kun­nat, jot­ka ovat muuan muas­sa toteuttivat kol­men rek­ka­kier­tueen ta­pah­tu­mat. Suo­mi­Mies seik­kai­lee -kam­pan­jan ver­kos­toon kuu­lui lu­kui­sa mää­rä val­ta­kun­nal­li­sia lii­kun­ta- ja ter­veys­jär­jes­tö­jä se­kä kau­pal­li­sia ta­ho­ja, joi­den oma työ ja osaa­mi­sa­lue tu­kivat kam­pan­jaa. Yh­teis­työ­muo­to­ja olivatesi­mer­kik­si osal­lis­tu­mi­nen Suo­mi­Mies seik­kai­lee -rek­ka­kier­tueel­le, mie­hil­le suun­nat­tu­jen lii­kun­ta­hank­kei­den suun­nit­te­lu ja to­teut­ta­mi­nen se­kä yh­teis­työ kou­lu­tuk­sis­sa, ma­te­riaa­li­tuo­tan­nos­sa ja vies­tin­näs­sä.

Mi­ten saa­daan 35 000 mies­tä rek­kaan? 

Suo­mi­Mies seik­kai­lee -kam­pan­jas­sa aja­tuk­se­na oli vie­dä toi­min­ta lä­hel­le mie­hiä ja sa­mal­la kan­nus­taa pai­kal­li­sia toi­mi­joi­ta yh­teis­työ­hön mies­ten ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si. Mie­hi­sel­lä tyy­lil­lä teh­ty­nä tä­mä ta­pah­tui re­kal­la ja val­ta­kun­nal­li­sen rekkakiertueen mer­keis­sä. Rek­ka park­kee­ra­si päi­väk­si tyy­pil­li­ses­ti to­ril­le tai mar­ke­tin pi­haan.

Re­kan si­säl­le oli ra­ken­net­tu tes­tia­se­ma, jos­sa tarjottiin maksuttomat SuomiMiehen kuntotestit. Kun­to­tes­tit kä­sit­tä­vät pu­ris­tus­voi­ma­mit­tauk­sen, kes­tä­vyys­kun­non ar­vioin­nin Po­lar-sy­ke­mit­ta­ril­la se­kä ke­hon­koos­tu­muk­sen mit­tauk­sen In­Bo­dy 720 -lait­teel­la. Li­säk­si osal­lis­tu­jil­ta mi­tat­tiin vyö­tä­rö­nym­pä­rys. Mie­het sai­vat mu­kaan­sa tu­lok­set kan­sios­sa se­kä Suo­mi­Mie­hen tree­niop­paan. Tu­lok­sis­ta an­net­tiin ryh­mä­pa­lau­te, ja omis­ta tu­lok­sis­ta oli mah­dol­li­suus ky­syä tar­kem­min.

Suo­mi­Mies seik­kai­lee -rek­ka­kier­tueil­la oman kun­ton­sa tes­taut­ti 35 000 mies­tä, jois­ta 2/3 hyö­tyi­si tes­ti­tu­lok­sen pe­rus­teel­la lii­kun­nan li­sää­mi­ses­tä ja ra­vin­to­tot­tu­mus­ten pa­ran­ta­mi­ses­ta.

Suo­mi­Mie­hen kun­to­tes­tit puol­sivat paik­kaan­sa tur­val­li­se­na, help­po­na, no­pea­na ja sil­ti luo­tet­ta­va­na tes­ti­me­ne­tel­mä­nä, jo­ka kiin­nos­ti mie­hiä ja jol­la ta­voi­te­ttiin eri­tyi­ses­ti myös fyy­si­ses­ti huo­no­kun­tois­ta koh­de­ryh­mää.

Suo­mi­Mies seik­kai­lee -rek­ka­kier­tueil­la oman kun­ton­sa tes­taut­ti 35 000 mies­tä, jois­ta 2/3 hyö­tyi­si tes­ti­tu­lok­sen pe­rus­teel­la lii­kun­nan li­sää­mi­ses­tä ja ra­vin­to­tot­tu­mus­ten pa­ran­ta­mi­ses­ta.

Tes­ti­me­ne­tel­mä on käy­tös­sä myös Lii­kun­nan alue­jär­jes­töil­lä, yk­si­tyi­sil­lä toi­mi­joil­la se­kä LI­KES-tut­ki­mus­kes­kuk­sen tes­tia­se­mal­la, jo­ka on teh­nyt tu­los­ten ana­ly­soin­tiin ja ko­koa­mi­seen Ke­hon kun­toin­dek­si -oh­jel­mis­ton.

Kai­ken­ko­koi­sil­le ja -kun­toi­sil­le mie­hil­le

Suo­mi­Mies seik­kai­lee -kam­pan­jal­la kan­nus­tet­tiin mie­hiä liik­keel­le mies­ten omaa fyy­sis­tä ak­tii­vi­suut­ta tu­kien. Kam­pan­jan toi­min­ta ja ma­te­riaa­lit olivat hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­viä ja lä­hes kaik­kien saa­ta­vil­la. Niis­sä läh­tö­ta­so oli mie­luum­min liian help­po kuin vai­kea. Tie­don mää­rää ra­jat­tiin. Ta­val­lis­ten mies­ten esiin­ty­mi­sel­lä ku­vis­sa vä­lit­ettiin vies­ti, et­tä toi­min­ta so­pii kai­ken­ko­koi­sil­le ja -kun­toi­sil­le mie­hil­le. Suo­mi­Mie­hen kun­to­tes­tit tar­jo­si­vat tu­kea elin­ta­pa­muu­tok­ses­sa. Kam­pan­jas­sa tuet­tiin mie­hil­le suun­na­tun toi­min­nan syn­ty­mis­tä pai­kal­lis­ta­sol­le.

Suo­ma­lai­set työi­käi­set mie­het ovat ter­veys­tie­toi­sia ja heis­tä noin 85 pro­sent­tia tun­tee lii­kun­ta­suo­si­tuk­set. Haas­tee­na kui­ten­kin on, et­tä tie­to lii­kun­nan ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta ei siir­ry hel­pos­ti käy­tän­töön. Huo­no­kun­toi­set mie­het pi­tä­vät omia lii­kun­ta­tai­to­jaan hei­kom­pi­na ver­rat­tu­na hy­vä­kun­toi­siin mie­hiin. Hei­dän ar­vion­sa omas­ta pys­ty­vyy­des­tään ovat al­hai­sem­pia sa­moin kuin omat ar­viot ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Li­säk­si fyy­si­ses­ti huo­no­kun­toi­set mie­het saa­vat vä­hem­män so­siaa­lis­ta tu­kea hy­vä­kun­toi­siin ver­rat­tu­na. (Kaa­sa­lai­nen ym. 2013.)

Kam­pan­join­nin ta­voit­tee­na pai­kal­lis­ta­son toi­min­ta

Toi­min­nan le­vit­tä­mi­nen val­ta­kun­nal­li­sek­si edellytti myös pai­kal­lis­ten lii­kun­ta- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joi­den osal­lis­tu­mis­ta, sil­lä mie­hil­le oli tär­keä saa­da heil­le suun­nat­tua toi­min­taa omal­le paik­ka­kun­nal­le. Kam­pan­jan ta­voit­tee­na oli kan­nus­taa pai­kal­lis­toi­mi­joi­ta huo­mioi­maan mie­het toi­min­nas­saan ja tar­jon­nas­saan se­kä li­sä­tä ver­kos­toi­tu­mis­ta mie­hil­le suun­na­tun toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sek­si.

Esi­mer­kik­si, jot­ta mie­hil­le oli­si ole­mas­sa ko­ti­paik­ka­kun­nal­la so­pi­vaa lii­kun­ta­toi­min­taa, li­sät­tiin pai­kal­lis­ten lii­kun­ta- ja ter­vey­sa­lan toi­mi­joi­den val­miuk­sia sen jär­jes­tä­mi­seen:

Teks­ti: Miia Mal­ve­la, Kun­nos­sa kai­ken ikää -oh­jel­ma

Kampanja on päättynyt, mutta miehisen terveyden kulmakiviin keskittyvä verkkosivusto jatkaa edelleen tarinaansa itsenäisenä miehille suunnattuna sivustona.

Lue lisää:

www.suomimies.fi
www.kkiohjelma.fi

Jaa tämä:

Sulje haku