Alle

30 min

reipasta liikettä päiväkotipäivän aikana.

Tutkimusten mukaan lapset liikkuvat reippaasti päiväkodissa alle puoli tuntia päivässä. Reipas liikunta vastaa ripeää kävelyä.

Päiväkotipäivästä lähes kaksi kolmasosaa vietetään istuen tai seisten.

Lisää artikkeleita

Koulupäivän aktiivisuudella suuri merkitys vähän liikkuville oppilaille.

44 %

vähiten liikkuvien oppilaiden liikunnasta tapahtuu koulupäivän aikana.

Vähiten liikkuville oppilaille kertyy reipasta liikuntaa alle puoli tuntia vuorokaudessa.

Koulussa myös istutaan edelleen paljon: 40 % oppilaiden päivittäisestä paikallaanolosta kertyy koulussa.

Istuminen

Suositukset istumisen vähentämiseen kouluiässä

Lisää artikkeleita

Koululaisen vapaa-ajan ruutuaika koulupäivänä

yli 2 tuntia

78% koululaisista istuu television tai tietokoneen ruudun ääressä koulupäivisin yli kaksi tuntia. Viikonloppuisin ruutuaika lähes kaksinkertaistuu.

Erittäin runsas ruutujen ääressä istuen vietetty aika on suuri osa päivän liikkumattomasta ajasta.

Ruutuaikaa kohtuullistamalla voidaan parantaa lasten ja nuorten terveyttä, ja aikaa jää paremmin myös muille asioille.

Hyvä kestävyyskunto suojaa työuupumukselta

4 x

Riski työuran katkeamiseen huonosta kunnosta johtuvan työkyvyn menettämisen vuoksi on nelinkertainen verrattuna hyväkuntoisiin.

 

Hyvä kestävyyskunto suojaa työuupumukselta ja auttaa työkyvyn säilyttämisessä. Huonokuntoisten työura on puolestaan uhattuna.

Rapakunto ennustaa usein myös ennenaikaista työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä.

Tuottavuus + Työhyvinvointi

Lisää virtaa, hyvinvointia ja tuottavuutta työpaikoille: Matka hyvään kuntoon 2016–2017

Lisää artikkeleita

Työmatkoihin kulutetaan Suomessa keskimäärin

44 min/pv

Jo 30 minuuttia kävelyä tai pyöräilyä täyttää liikkumiselle asetetun päivittäisen terveyssuosituksen.

2-3 kertaa viikossa liikkuvilla työntekijöillä 4½ pv vähemmän sairauspäiviä vuodessa kuin niillä, jotka liikkuvat enintään kerran viikossa.

Viisas työmatka lisää hyvinvointia.

Lisää artikkeleita

Vain

muutama prosentti

eläkeläisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti. Erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelu on liian vähäistä.

Muistisairauksiin sairastuu vuosittain 13 000 henkilöä. Lisäksi 120 000 ihmisellä on lievä muistin ja tiedonkäsittelyn heikentymä.

Muistisairauksien hoitokustannukset ovat noin 40 000 euroa vuodessa, josta suurin osa aiheutuu laitoshoidosta. Säännöllinen liikunta yhdistettynä sosiaaliseen elämäntapaan ehkäisee muistisairauksia.

Yksinäisyydestä kärsii kolmannes yli 75 vuotta täyttäneistä. Yhdessä ulkoileminen ja kuntoilu vahvistavat yksinäisten ikäihmisten toiminta- ja liikkumiskykyä sekä tarjoavat uusia ystävyyssuhteita.

Vuonna 2010 kaatumisvammojen akuuttivaiheen kustannukset olivat 45 miljoonaa euroa. Kaatumisenehkäisyohjelmilla, joissa on mukana voima- ja tasapainoharjoittelu, voidaan ehkäistä joka kolmas lonkkamurtuma.

Terveys

Liikunta on helppo, halpa ja iäkkäille mieluisa tapa edistää terveyttä

Istuminen

Istumista vähennettävä iäkkäiden hoivakulttuurissa

Lisää artikkeleita

Istuminen

7 tuntia

Aikuiset suomalaiset istuvat, makaavat tai seisovat paikoillaan yli kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan.

25−64-vuotiaat suomalaiset istuvat keskimäärin yli seitsemän tuntia päivässä.

Runsaan istumisen on todettu olevan yhteydessä muun muassa ylipainoon ja suureen vyötärönympärysmittaan sekä glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin.

Yli 7 tuntia päivässä istuvilla jokainen lisätunti istumista kohottaa kuoleman riskiä 5 %

Yli 9 tuntia päivässä istuvilla suomalaisilla istuminen on yhteydessä lihavuuteen, unen riittämättömyyteen ja runsaampaan lääkärissäkäyntien lukumäärään.

Työhyvinvointi

Henkilöstöliikuntabarometri 2015: Tukeminen monipuolistuu

Istuminen

Istumista vähennettävä iäkkäiden hoivakulttuurissa

Lisää artikkeleita

Liikkumattomuus ja diabetes – Kulut

27 %

WHO:n laskelmien mukaan 27 prosenttia diabetesriskistä aiheutuu liikkumattomuudesta. Diabeteksen kustannukset ovat kasvaneet yli kaksinkertaisiksi viimeisen 10 vuoden aikana.

Terveydenhuollon 17,1 miljardin euron kustannuksista vuonna 2007 diabeetikoiden sairaanhoidon kokonaiskustannukset ja tuottavuuskustannukset olivat yhteensä 2,7 miljardia euroa.

Säännöllinen liikunta parantaa sokeritasapainoa. Liikunta lisää elimistön insuliiniherkkyyttä ja laskee verensokeria.

Pelkästään tyypin 2 diabeteksesta aiheutuu tutkitusti vuosittain yli kahden miljardin euron kokonaiskulu.

Sosioekonomiset erot

Suomalaisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on jatkuvasti kohentunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden ulottuvuuksilla.

Työllisyysaste kasvaisi noin 75 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä, jos parhaan koulutusryhmän terveystaso saavutettaisiin myös muissa koulutusryhmissä.

Ylimmän ja alimman sosiaaliryhmän ero elinajanodotteessa lisääntyi vuosien 1988 ja 2007 välillä miehillä 7,4 vuodesta 12,5 vuoteen ja naisilla 3,9 vuodesta 6,8 vuoteen.

Fyysisesti raskaissa ammateissa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvä työkyvyttömyys oli 50–64-vuotiailla miehillä jopa 14-kertainen verrattuna matalan riskin ammatteihin.

Vuonna 2014 lukio-opiskelijoista 59 prosenttia harrasti vapaa-ajalla liikuntaa puoli tuntia vähintään neljä kertaa viikossa. Ammattiin opiskelevien vastaava luku oli 44 prosenttia.

Yli

75-vuotiaiden

määrä yli kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä.

Liikkumiskyvyn ongelmat ja muistisairaudet ovat suurimmat syyt hoivapalveluiden käyttöön.

Säännöllinen, nousujohteinen ja yksilöllinen liikuntaharjoittelu parantaa tehokkaasti nimenomaan kunnoltaan heikentyneiden ikäihmisten toimintakykyä.

Muistettava: Eläkkeelle siirtyvät ikäihmiset ovat terveempiä ja toimintakykyisempiä kuin aikaisemmat ikäluokat.

Parannettavaa: THL on arvioinut, että jos koko iäkkään väestön toimintakyky vastaisi parhaiten koulutettujen tasoa, vähenisivät hoito- ja hoivakulut peräti puolella.

Toimintakyky

Voimaa vanhuuteen -kunnat edelläkävijöinä ikäihmisten terveysliikunnassa

Lisää artikkeleita

Sulje haku