Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa terveyden edistämistä. Se on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen.

Miksi liikuntaneuvontaa tarvitaan?

Yli 70 prosenttia suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän ja yhä useammalla suuri osa päivästä kuluu istuen. Liian vähäinen liikkuminen ja pitkäkestoinen istuminen lisäävät terveysriskejä, joista aiheutuu sekä inhimillisiä haittoja että miljardiluokan kustannuksia. Liikkuminen on lääke, jolla näitä terveysriskejä voidaan pienentää merkittävästi. Terveyttä edistävät elintavat, mukaan lukien riittävä liikunta, ovat tehokas tapa ehkäistä sairauksia.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli terveyden edistämisessä. Yhdessä muun elintapaneuvonnan kanssa liikuntaneuvonta tulisi nostaa lääkehoidon kanssa samalle tasolle. Liikuntaneuvonta on keino, jolla voidaan vaikuttaa positiivisesti yksilön terveyskäyttäytymiseen. Asiakkaalle liikuntaneuvontaprosessi kannattaa markkinoida menetelmänä, jossa hän saa kannustusta ja tukea muutokseen sekä energiaa arkeen ja työhön.

Yhdessä muun elintapaneuvonnan kanssa liikuntaneuvonta tulisi nostaa lääkehoidon kanssa samalle tasolle. Liikuntaneuvonta on keino, jolla voidaan vaikuttaa positiivisesti yksilön terveyskäyttäytymiseen.

Liikuntaneuvonnan palveluketjun ja liikuntaneuvonnan prosessien käynnistäminen on toiminut tehokkaana kanavana sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimien väliselle yhteistyölle. Toimijoiden yhteisenä tavoitteena on edistää kuntalaisten terveellisiä elintapoja liikunnan keinoin.

Liikuntaneuvonnan palveluketju

Liikunnan palveluketjulla tarkoitetaan kunnassa toimivien eri toimijatahojen rajat ylittävää yhteistyötä. Jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan yhteistyötä paitsi kunkin toimijatahon sisällä myös eri tahojen välillä. Asiakkaan kannalta tämä tarkoittaa peräkkäisiä palveluja, jotka muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Yhteisenä tavoitteena on edistää kuntalaisten terveellisiä elintapoja liikunnan keinoin. Liikunnan palveluketjun edellytyksiä ovat toimijatahojen 1) verkostoituminen, 2) sujuva keskinäinen tiedonsiirto, 3) kattava potilastietojärjestelmä, 4) yhteiset tavoitteet, 5) yhdessä sopimat käytännöt ja työtavat sekä 6) riittävät henkilöstöresurssit.

Liikunnan palveluketjun tulisi olla osa kunnan tai maakunnan hyvinvointikertomusta.

Liikuntaneuvonnan palveluketju.

KKI-ohjelman toimenpiteet liikuntaneuvonnan edistämiseksi

KKI-ohjelma toteuttaa yhteistyössä UKK-instituutin kanssa liikuntaneuvonnan käynnistämistä ja kehittämistä osana liikunnan palveluketjua opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

KKI-ohjelman tehtävänä on liikuntaneuvonnan laadullistaminen, liikuntaneuvontahankkeiden taloudellinen tukeminen, liikunnan palveluketju- ja liikuntaneuvontakoulutusten koordinointi, liikunnan puheeksi ottamisen edistäminen sekä erilaisten mallien kokoaminen ja levittäminen toimijoiden käyttöön. Työtä tehdään yhteistyössä laajan asiantuntijaverkoston kanssa.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Katariina Tuunanen, hankekoordinaattori
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
katariina.tuunanen@likes.fi
p. 040 635 1026

Jaa tämä:

Sulje haku