Liikkumattomuus on maailmanlaajuisesti lihavuuteen ja tupakointiin rinnastettava kansanterveydellinen ongelma. Heikkenevä kuntatalous ja iäkkäiden laitoshoidon vähentäminen luovat tarvetta löytää kustannustehokkaita keinoja turvata iäkkäiden toimintakykyinen ja itsenäinen asuminen kotona. Fyysinen aktiivisuus on ikäihmiselle mieluisa, tutkitusti pätevä ja taloudellisesti edullinen keino ylläpitää omaa terveyttä, toiminta- ja liikkumiskykyä sekä mielen hyvinvointia ja muistia.

Liikunta on toimiva, kustannustehokas ja ihmisläheinen keino tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä asumista kotona.

Vanhusvoittoisissa Voimaa vanhuuteen -ohjelman 44 kunnassa on viidessä vuodessa kaksinkertaistettu kotona asuvien toimintakyvyiltään heikentyneiden iäkkäiden (75+) ohjattu liikuntatoiminta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu. Tuloksellinen työ perustuu poikkisektoriseen yhteistyöhön, jossa liian vähän liikkuvien ikäihmisten liikuntapalveluketjua koordinoidaan ja suunnitellaan sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen sekä paikallisten järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Tätä tuloksellista, sektoreita yhdistävää toimintatapaa ja työnteon mallia halutaan levittää Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman myötä myös muihin kuntiin. Uuden toimintatavan avulla saadaan kannustettua liikuntaa arastelevat, usein matalamman koulutustason omaavat ikäihmiset liikunnan pariin. On arvioitu, että jos koko iäkkään väestön toimintakyky vastaisi parhaiten koulutettujen tasoa, vähenisivät hoito- ja hoivakulut peräti puolella. Ikäihmisten ennaltaehkäisevään terveysliikuntaan on panostettava juuri nyt, kun iäkkäiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Liikunta on toimiva, kustannustehokas ja ihmisläheinen keino tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä asumista kotona.

Teksti: Elina Karvinen, ohjelmajohtaja (eläkkeellä), Ikäinstituutti

Kuva: Ikäinstituutti / Tapani Romppainen

Jaa tämä:

Sulje haku