Muutostaliikkeellä.fi-sivuston taustalla ovat Muutosta liikkeellä! -linjaukset eli valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Linjaukset perustuvat uusimpaan tutkimustietoon väestön terveyden ja fyysisen aktiivisuuden tilasta. Linjaukset kohdentuvat erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuvien aktivoimiseen sekä organisaatioiden toimintakulttuurien liikunnallistamiseen elämänkulun eri vaiheissa. Sivusto rakennettiin TEHYLI-ohjausryhmän työkaluksi Muutosta liikkeellä -linjausten pohjalta.

Seuraa somessa:

Twitter: @HEPAfinland

www.facebook.com/muutostaliikkeella

Lisätietoa Muutosta liikkeellä! -linjauksista

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Päivi Aalto-Nevalainen
Kulttuuriasiainneuvos
paivi.aalto-nevalainen@minedu.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö
Mari Miettinen
Asiantuntija
mari.miettinen@stm.fi

Lisätietoa Muutostaliikkeella.fi-sivustosta

Likes
Emma-Reetta Hämäläinen, viestinnän asiantuntija
emma-reetta.hamalainen@likes.fi

Muutosta liikkeellä -linjaukset

Linjaus 1:

Arjen istumisen vähentäminen elämänkulussa

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet liiallisen istumisen olevan itsenäinen, liikunnan harrastamisesta riippumaton terveyden riskitekijä. Tavoitteena on, että kaiken ikäiset ihmiset vähentävät päivittäistä istumista.

Linjaus 2:

Liikkeen lisääminen elämänkulussa

Ihmisten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärän vähentymisen merkittävimpiä taustatekijöitä ovat yhteiskunnan teknistyminen ja digitalisoituminen sekä työnteon tapojen, elämisen luonteen ja ympäristön muutokset.
Tavoitteiksi on asetettu liian vähän liikkuvien fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen, organisaatioiden toimintakulttuurien muutos fyysistä aktiivisuutta tukeviksi, fyysiseen aktiivisuuteen kannustavat ulko- ja sisäympäristöt, kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvu sekä sosiaalisen eriarvoisuuden väheneminen.

Linjaus 3:

Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on avainasemassa liian vähän liikkuvien ihmisten tavoittamisessa ja liikunnan puheeksiottamisessa – neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, terveysasemilla, vanhusten hoitolaitoksissa ja muualla sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Tavoitteena on eri ikäisten ihmisten liikuntaneuvonnan vahvistaminen, liikuntaan ohjaus osana sosiaali- ja terveydenhuollon pelveluketjujen ja hoitoprosessien kehittämistä sekä liikunnallisen kuntotuksen aseman vahvistaminen.

Linjaus 4:

Liikunnan aseman vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa

Avainasemassa liikunnan aseman parantamiseksi yhteiskunnassa on hyvä ja laaja-alainen sidosryhmäyhteistyö sekä sen laadukas johtaminen ja koordinointi. Tavoitteena on, että liikunnallinen ja fyysisesti aktiivinen elämä sisältyy valtakunnalliseen strategia-ajatteluun ja että liikunnan asema kunnissa vahvistuu osana asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta.

Visio 2020

Liikumme enemmän, istumme vähemmän koko elämänkulun aikana

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys ymmärretään yksilön ja yhteiskunnan terveyden, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusedellytyksenä.

Eri hallinnonaloilla ja organisaatioissa luodaan mahdollisuudet fyysisesti aktiiviseen elämään. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen perustuu uusimpaan tutkimustietoon, sidosryhmien välisiin kumppanuuksiin, toimiviin rakenteisiin ja hyvään johtamiseen.

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tekijät tunnistetaan ja niihin vaikutetaan tehokkaasti.

Yksilöt tarttuvat parantuneisiin mahdollisuuksiin lisätä jokapäiväistä liikettään.

Suomi on entistä vahvempi fyysisesti aktiivisen kulttuurin mallimaa Euroopassa.

Sulje haku