Liikuntaa suosivan elinympäristön edistämiseen ja suunnitteluun vaikutetaan kuntatasolla tapahtuvan päätöksenteon kautta. Yhdyskuntarakenteella on merkittäviä vaikutuksia ihmisten liikuntatottumuksiin, ja kaavoituksella määritellään yleispiirteisesti yhdyskuntarakenteen olemus, eri toimipisteiden sijainnit, liikenteelliset verkostot, asuminen, palvelut ja työpaikat. Huomioimalla liikunnan olosuhteita yhdyskuntasuunnittelussa edistetään arki- ja terveysliikuntaa. Kaavoitus on keskeinen työväline luotaessa hyviä arki- ja terveysliikuntaolosuhteita.

Liikuntaa edistävään kaavoitukseen liittyvän päätöksenteon tueksi materiaalia tarjoaa esimerkiksi Liikuntakaavoitus.fi -sivusto. Sivustolta löytyy muun muassa yleistä tietoa liikuntakaavoituksesta ja olosuhdesuosituksista sekä käytännön esimerkkejä inspiraatioksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEAviisari on kunnille työväline, jonka kautta voi arvioida ja kehittää terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntaliiton laatima sivistyspoliittinen ohjelma, Sivistyksen suunta 2025, tarjoaa kokonaisvaltaista ohjausta kaupunkien ja infrastruktuurin suunnitteluun.

Uuden energia- ja ilmastopolitiikan mukaan liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamisessa tavoitellaan 30 prosentin kasvua kävelyn ja pyöräilyn matkojen määrissä vuoteen 2030 mennessä. Pyöräilyn ja kävelyn lisääntyessä olennaiseksi nousee myös yhdyskuntasuunnittelu ja tarkoituksenmukaisten olosuhteiden luominen, sisältäen muun muassa pyöräpysäköinnin.

Pyöräilyn suosio on kasvussa ja sen potentiaali tiiviissä kaupunkiympäristössä on suuri. Se on tehokas kulkumuoto sekä talouden, terveyden että tilankäytön kannalta. Lisäksi pyöräilyä edistämällä tuetaan kansainvälisiä ja kansallisia ilmastotavoitteita. Suomessa on tällä hetkellä myönteinen ilmapiiri kestävien liikkumismuotojen suhteen ja näiden edistämisessä pyöräilystä on tullut vahva kärki.

Taloustietoa pyöräilystä tarjoaa esimerkiksi Bikenomics – Pyöräilyn taloustietoa päätöksenteon tueksi -hanke. Pyöräilyn vaikuttavuutta on arvioitu Pyöräilyn vaikutusarvioinnin kehittäminen -hankkeessa. Myös luontoympäristössä tapahtuvan maastopyöräilyn olosuhteita ja käytäntöjä on tarkasteltu Suomen Latu ry:n PyöräPolku -hankkeessa.

Kävely on suosituin liikkumismuoto ja se on nousemassa yhä enemmän elinvoimaisen kaupunkielämän avaintekijäksi. Kävelyn tarpeiden huomioiminen onkin hyvä olla kaiken liikenne- ja kaupunkisuunnittelun lähtökohta. Kun julkinen tila on saavutettava ja viihtyisä kävelijälle, tulevat kivijalkakaupat ja muut palvelut entistä paremmin hyödynnetyksi. Kaupunkirakenteiden tiivistyessä keskustojen viihtyisyys on elintärkeä asia kaupunkien kestävälle kehitykselle. Kävelyn hakuteokseen Pediaan on koottu laajasti tietoa kävelyliikenteestä helposti luettavaan ja omaksuttavaan muotoon, hyödyntäen viimeisimpiä tutkimuksia ja selvityksiä.

Kulkulaari.fi -sivustolle on koottu kattavasti tietoa pyöräilyn ja kävelyn edistämisestä kiinnostuneille. Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi (HEAT) -julkaisussa esitellään ja arvioidaan nimensä mukaisesti kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellista merkitystä.

Lisätietoja:

Teksti: TEHYLI-olosuhdetyöryhmä / Emma-Reetta Hämäläinen

Jaa tämä:

Sulje haku